A B D F J K L N O P R S T W Z

Agent odszkodowawczy

Osoba reprezentująca poszkodowanych przed ubezpieczycielami w sprawach odszkodowawczych.

Agent ubezpieczeniowy

Osoba prowadząca działalność agencyjną polegającą na dystrybucji ubezpieczeń.

Biegły sądowy (Biegły)

Osoba, której wiedza specjalna z danej dziedziny służy w postępowaniu sądowym wyjaśnieniu okoliczności mających wpływa na wynik sprawy.

Dokumentacja medyczna

Zbiór danych zawierających informacje na temat stanu zdrowia pacjenta oraz udzielnych mu świadczeniach medycznych.  

Dom pomocy społecznej

Placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593)

Fizjoterapeuta

Osoba wykonująca samodzielny zawód medyczny poprzez prowadzenia terapii fizjoterapeutycznej z pacjentem.

Język migowy

System gestów i mimiki służący do porozumiewania się bez wykorzystania zmysłu słuchu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odpowiada za ubezpieczenie społeczne rolników. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24)

Kodeks cywilny

Ustawa definiująca instytucje oraz pojęcia prawa cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Kodeks karny

Ustawa regulująca zasady odpowiedzialności karnej. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553)