Zadośćuczynienie pieniężne jest to świadczenie które poszkodowany otrzymuje za doznaną krzywdę na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. (Krzywda, to szkoda niemajątkowa, która polega na cierpieniach fizycznych i psychicznych związanych z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia). Jest to więc ból fizyczny, rozpacz, poczucie nieprzydatności społecznej, osamotnienia, obniżona samoocena, kompleksy wywołane uszkodzeniem ciała (blizny, konieczność chodzenia o kulach itp.).

Od czego uzależniona jest wysokość przyznanego zadośćuczynienia ?

Wysokość zadośćuczynienia za poniesioną szkodę na osobie uzależniona jest przede wszystkim od wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu, który zostanie określony na podstawie przebytego urazu zarówno fizycznego jak i psychicznego. Czasu związanego z leczeniem i rehabilitacją, jak i skutkom zdrowotnym mogącym się pojawić w przyszłości, które są związane ze zdarzeniem.

Przykład

Kwota należnego zadośćuczynienia pieniężnego dla nastoletniej dziewczyny w przypadku blizny na twarzy powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego będzie zdecydowanie wyższa niż w przypadku analogicznego oszpecenia twarzy u mężczyzny w podeszłym wieku.

Zwrotu wszelkich poniesionych kosztów związanych z wypadkiem (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub protez, koszty zakupu lekarstw, koszty związane z adaptacją mieszkania na potrzeby osoby poszkodowanej, koszty transportu osoby poszkodowanej oraz opiekuna, wszystkie koszty związane z koniecznością lepszego odżywiania się osoby poszkodowanej, koszty opieki nad poszkodowanym, koszty odwiedzin osób bliskich, koszty samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zawodu, itp.),

Zwrotu wszelkich poniesionych kosztów związanych z wypadkiem (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub protez, koszty zakupu lekarstw, koszty związane z adaptacją mieszkania na potrzeby osoby poszkodowanej, koszty transportu osoby poszkodowanej oraz opiekuna, wszystkie koszty związane z koniecznością lepszego odżywiania się osoby poszkodowanej, koszty opieki nad poszkodowanym, koszty odwiedzin osób bliskich, koszty samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zawodu, itp.),

Zwrotu utraconych korzyści, ponieważ naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Chodzi tu np.
– o zwrot utraconego zarobku.

Przykład I

Osoba poszkodowana miała w momencie wypadku zakontraktowaną pracę za granicą. Na skutek odniesionych obrażeń wyjazd stał się niemożliwy. Należy jej się równowartość kwoty jaką przywiozłaby z kontraktu.

Przykład II

Instruktor aerobiku na skutek wypadku złamał nogę. Regularnie przed wypadkiem prowadził treningi 3 razy w tygodniu, za co otrzymywał 50 zł za każdy trening. Leczenie i rehabilitacja trwały 20 tygodni. Należy mu się 3.000 zł.

Uwaga

Zwrot utraconych korzyści dotyczy tylko krótszych okresów niepełnosprawności i udokumentowanych możliwości zarobkowych.

Kwoty potrzebnej na zrobienie opłaty dotyczącej przygotowania do innego zawodu, jeśłi Poszkodowany, który stał się inwalidą

Przykład

Listonosz, na skutek wypadku komunikacyjnego porusza się na wózku inwalidzkim. Szansę na dalszą aktywność zawodową daje mu ukończenie kursu z zakresu sprzedaży produktów bankowych i świadczenia pracy w formie telepracy. W takiej sytuacji może żądać równowartości opłaty za kurs.

Renty, może żądać Poszkodowany, jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. W pierwszym przypadku zobowiązany ( Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy wypadku lub podmiot zobowiązany do naprawienia szkody ) powinien wyrównać uszczerbek równy różnicy pomiędzy hipotetycznymi dochodami, które uzyskiwałby poszkodowany gdyby mu szkody nie wyrządzono, a dochodami które otrzymuje po. Natomiast w drugim przypadku będzie to renta mająca na celu zwrot kosztów utrzymania powstałych w następstwie zdarzenia, które wywołało szkodę. Mamy tu więc do czynienia z rentą wyrównawczą.

Przykład I

Poszkodowany – przedstawiciel medyczny, po wypadku może wykonywać tylko pracę biurową, niewymagającą wysiłku fizycznego. W związku z tym jego realne zarobki zmalały o połowę.

Przykład II

Nastolatek, czynnie uprawiający piłkę nożną, odnoszący sukcesy i dobrze rokujący na przyszłość w tej dyscyplinie, na skutek urazu kolana nie może kontynuować kariery. Przykład 3: Poszkodowany w wypadku doznał obrażeń wewnętrznych, w związku z czym musi stosować specjalną dietę, która wiąże się z wysokimi kosztami. Jeśli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Uwaga: Art. 447 k.c. dopuszcza możliwość tzw. kapitalizacji reny, czyli zamiany jej na świadczenie jednorazowe.

Działaj szybko, nie zwlekaj !

Niezwłocznie po zdarzeniu należy zaangażować się w analizę okoliczności wypadku, dowiedzieć się na jakim etapie jest sprawa karna (oraz jacy biegli zostali powołani) i czy jest mowa o przyczynieniu się Poszkodowanego do wypadku.

Dodatkowo, bardzo ważne jest to, aby odbyć konsultacje z wszystkim specjalistami medycznymi, którzy mogą się wypowiedzieć i opisać doznane obrażenia, które mają wpływ na zdrowie, leczenie i rehabilitację.

Pamiętaj o dowodach w sprawie

Należy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), a w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów, kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem. Jeśli nie udało Ci się zabezpieczyć dowodów to prawnik z Kancelarii Lesta pomoże Ci pozyskać niezbędną dokumentację w sprawie.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie