Postępowanie egzekucyjne jest procesem polegającym na wdrożeniu środków przymusu w celu pozyskania świadczeń należnych wierzycielowi. Realizacja postępowania egzekucyjnego spoczywa na powołanym do tych celów organie egzekucyjnym, na przykład komorniku czy naczelniku urzędu skarbowego.

Kancelaria Lesta świadczy profesjonalną pomoc w zakresie postępowań egzekucyjnych w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych. Reprezentujemy prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzamy wnioski i zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne.

Rodzaje postępowań egzekucyjnych

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w następujących postępowaniach egzekucyjnych:

  • Egzekucja administracyjna – polega na egzekwowaniu wypełnienia obowiązków administracyjnych. Egzekucji administracyjnej podlegają obowiązki o charakterze pieniężnym, m.in. podatki, grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej. Organem egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym jest naczelnik urzędu skarbowego.
  • Postępowania egzekucyjne cywilne – egzekucja sądowa nakładająca na dłużnika obowiązek wykonania zobowiązań cywilnych wobec wierzyciela. Przykładem egzekucji sądowej może być spłata długu z tytułu pożyczki.
  • Egzekucja z wyroku karnego – polega na nałożeniu na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody materialnej wyrządzonej czynem przestępczym. Po nałożeniu na dłużnika obowiązku naprawienia szkody materialnej wierzyciel występuje do sądu karnego o nadanie mu klauzuli wykonalności, a następnie kontaktuje się z komornikiem.

Jak możemy pomóc?

Reprezentujemy dłużników w trakcie postępowań egzekucyjnych. Sporządzamy i składamy następujące wnioski:

  • skargi na czynności komornika,
  • wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego,
  • zażalenia na wydane postanowienia,
  • wnioski o wyłączenie rzeczy lub praw majątkowych spod egzekucji,
  • sprzeciw wobec ujawnienia danych Klienta w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Stosujemy również środki odwoławcze od wyroków i nakazów zapłaty, walczymy o wstrzymanie czynności egzekucyjnych i reprezentujemy Klienta przed sądem, komornikiem oraz naczelnikiem urzędu skarbowego.

Działaj szybko, nie zwlekaj !​

Pozytywne załatwienie sprawy najczęściej łączy się z zadbaniem zawczasu o dokonanie różnych formalności, z przygotowaniem planu działania, merytorycznym przeanalizowaniu tematu przez różnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, referencjami i kwalifikacjami.

Warto te kwestie niezwłocznie skonsultować ze specjalistą, zwłaszcza że, aby sprawę załatwić pomyślnie bardzo często trzeba też dopilnować ustawowych terminów.

Pamiętaj o dowodach w sprawie​

Gromadzenie właściwych dokumentów w sprawie jest niezwykle ważne w kontekście rzetelnego i wyczerpującego wszelkie żądania/roszczenia przygotowania się do prowadzenia sprawy.

Prawnicy z wieloletnim doświadczeniem wiedzą na co należy zwrócić uwagę, na czym się skupić, jakie dowody zgromadzić.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie