Overslaan en naar de inhoud gaan

Pojęcia

Zadośćuczynienie

Przewidziany przez prawo sposób naprawienia szkody niemajątkowej

Odszkodowanie

Świadczenie należne poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od jej sprawcy.

Renta

Okresowe świadczenie pieniężne przyznawane poszkodowanemu w określonych sytuacjach.

Zasiłek pogrzebowy

Zwrot kosztów pogrzebu (do określonej kwoty) przyznawany przez ZUS lub KRUS.

Postepowanie na policji

Udział policji jest obowiązkowy jeśli w zdarzeniu zostali poszkodowani ludzie. Policja sporządza notatkę ze zdarzenia, wykonuje dokumentację powypadkową i zbiera dane świadków w celu ustalenia przebiegu zdarzenie oraz jego sprawcy.

Postępowanie w prokuraturze

Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze lub nadzoruje postępowania prowadzone przez policję. Decyduje o czynnościach mających istotne znaczenie dla sprawy a po ich zakończeniu sporządza akt oskarżenia i kieruje go do sądu. Dopóki sprawa znajduje się w prokuraturze pokrzywdzony ma dostęp do zgromadzonych w sprawie dokumentów.

SĄD CYWILNY

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpatrywane są przez Wydziały cywilne sądów powszechnych rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 poz. 5)

POSTEPOWANIE CYWILNE

Postępowanie, w którym rozpatruje się sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy na mocy ustaw szczególnych. Przebieg postępowania cywilnego reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

SĄD KARNY

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpatrywane są przez Wydziały karne sądów powszechnych rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz Izbę Karną Sądu Najwyższego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 poz. 5)

POSTĘPOWANIE KARNE

Postępowanie mające na celu wykrycie sprawcy czynu zabronionego a następnie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Przebieg postępowania karnego reguluje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555)

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego