Overslaan en naar de inhoud gaan

Faq

CO TO JEST SZKODA OSOBOWA

Szkoda osobowa powstaje w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego i psychicznego lub śmierci osoby poszkodowanej. Do szkody osobowej zaliczamy też korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby otrzymać, a które utraciła na skutek wypadku wypadku. Szkody osobowe dzielą się na niemajątkowe i majątkowe. Szkoda majątkowa obejmuje straty będące naruszeniem dóbr majątkowych osoby poszkodowanej np. kosztów leczenia. W przypadku wystąpienia szkody majątkowej poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie.

Podstawa prawna: Art. 444 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

CO TO JEST ZADOŚĆUCZYNIENIE I KOMU PRZYSŁUGUJE ?

Zadośćuczynienie jest kwotą pieniężną przysługującą poszkodowanemu z tytułu szkody osobowej niemajątkową, czyli cierpień fizycznych i psychicznych wywołanych uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Zadośćuczynienie przysługuje spadkobiercom poszkodowanego, jeśli powództwo o zadośćuczynienie zostało wytoczone za życia poszkodowanego lub roszczenie zostało uznane przez zobowiązanego. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę może być również przyznane najbliższym członkom rodziny poszkodowanego zmarłego w wyniku zdarzenia.

Podstawa prawna: Art. 445 § 1, art. 445 § 3, 446 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

CO TO JEST ODSZKODOWANIE I KOMU PRZYSŁUGUJE?

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu w przypadku uszkodzenia ciał lub rozstroju zdrowia wywołanego przez zdarzenie. Przez uszkodzenie ciała rozumiemy uszkodzenie tkanki lub narządu ciała (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz naruszenie czynności ciała. Rozstrój zdrowia polega na naruszeniu normalnego funkcjonowania organizmu. Obowiązek odszkodowawczy spada na tego kto szkodę wyrządził lub jest zobowiązany do jej naprawienia np. sprawca wypadku, zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odszkodowanie powinno obejmować szkodę rzeczywistą np. koszty leczenia jak i utracone korzyści np. utratę zarobków. Podstawa prawna: Art. 361 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

CO TO JEST ODSZKODOWANIE I KOMU PRZYSŁUGUJE?

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu w przypadku uszkodzenia ciał lub rozstroju zdrowia wywołanego przez zdarzenie. Przez uszkodzenie ciała rozumiemy uszkodzenie tkanki lub narządu ciała (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz naruszenie czynności ciała. Rozstrój zdrowia polega na naruszeniu normalnego funkcjonowania organizmu. Obowiązek odszkodowawczy spada na tego kto szkodę wyrządził lub jest zobowiązany do jej naprawienia np. sprawca wypadku, zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odszkodowanie powinno obejmować szkodę rzeczywistą np. koszty leczenia jak i utracone korzyści np. utratę zarobków. Podstawa prawna: Art. 361 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

CO TO JEST RENTA I KOMU PRZYSŁUGUJE ?

Renta jest to okresowe świadczenie pieniężne. Przysługuje poszkodowanemu, jeśli w następstwie zdarzenia utracił on całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. Ponadto renta może zostać przyznana w przypadku zwiększenia się potrzeb poszkodowanego lub ograniczenia perspektyw życiowych na skutek wypadku. Zwiększone potrzeby poszkodowanego to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania powstałe w następstwie zdarzenia np. koszty rehabilitacji. Podstawa prawna: Art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

JAKIE SĄ INNE RODZAJE RENTY?

Rzeczywista wysokość szkody może być, w chwili wydawania wyroku, niemożliwa do dokładnego oszacowania. W takim przypadku poszkodowanemu może zostać przyznana renta tymczasowa. Ponadto, z ważnych powodów sąd, na żądanie poszkodowanego, może zamiast renty (lub jej części) przyznać jednorazowe odszkodowanie np. w celu ułatwienia poszkodowanemu przekwalifikowania zawodowego (kapitalizacja renty). Renty mogą również domagać się osoby bliskie, które stale otrzymywały środki utrzymania od poszkodowanego zmarłego na skutek wypadku. Podstawa prawna: Art. 444 § 3, art. 447, 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

O JAKIE ŚWIADCZENIA MOGĘ SIĘ STARAĆ JAK PONIOSŁEM SZKODĘ?

Podstawowym roszczeniem, z którym można wystąpić przy poniesieniu szkody jest odszkodowanie, zarówno za rzeczywiście poniesioną stratę jak i utracone korzyści. Ponadto poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Można również dochodzić odszkodowania za rzeczy, które uległy zniszczeniu na skutek wypadku np. odzież, telefon komórkowy itp. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

UTRACIŁEM OSOBĘ BLISKĄ W WYPADKU, CZY NALEŻY MI SIĘ ODSZKODOWANIE?

Tak. Członkom najbliższej rodziny zmarłego sąd może przyznać odszkodowanie, jeśli nastąpiło pogorszenie ich sytuacji życiowej. Pogorszenie sytuacji życiowej odnosi się nie tylko do chwili obecnej, ale także do braku możliwości jej polepszenia w przyszłości. Sprawca zdarzenie jest zobowiązany jest do zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Ponadto, jeśli zmarły poszkodowany miał wobec kogokolwiek obowiązek alimentacyjny osoba ta można żądać od sprawcy stosownej renty. Renty można ponadto żądać osoba, której zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania. Podstawa prawna: Art. 446 § 3, art. 446 § 1, 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93)

JAKIE DOKUMENTY MEDYCZNE POTRZEBUJĘ BY STARAĆ SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE/ ODSZKODOWANIE/RENTĘ ?

Lista wymaganych dokumentów będzie różna w zależności od przypadku. Najczęściej będzie konieczne zgromadzenie dokumentów takich jak: karty informacyjne leczenia szpitalnego oraz wypisy ze szpitala, historia zdrowia i choroby z poradni, dokumentacja medyczna przychodni specjalistycznych, wyniki i opisy badań diagnostycznych, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie dotyczące stanu zdrowia, skierowania na badania i do poradni specjalistycznych, drugi zwolnień lekarskich, dokumentacja z leczenia i rehabilitacji powypadkowej. Pomocna może być również dokumentacja zdjęciowa zarówno skutków bezpośrednich samego zdarzenia jak i przebiegu leczenia i rehabilitacji.

JAK MOGĘ POMÓC OSOBIE POSZKODOWANEJ?

Najlepszą formą pomocy osobie poszkodowanej będzie umożliwienie jej kontaktu z agentem odszkodowawczym. Agent dysponuje niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem w postępowaniach z towarzystwem ubezpieczeniowym i przed sądem. Skorzystanie z pomocy profesjonalisty znacząco zwiększa szansę uzyskania odpowiedniego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego