Overslaan en naar de inhoud gaan

Utrata osoby bliskiej po wypadku

UTRATA OSOBY BLISKIEJ PO WYPADKU

Czy utraciłeś osobę bliską wskutek wypadku komunikacyjnego, w pracy lub wskutek innego zdarzenia losowego? Czy otrzymałeś z Towarzystwa Ubezpieczeń należne stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku z utratą osoby bliskiej?

 1. ZADOŚĆUCZYNIENIE za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny to nic innego jak kompensacja szkody niemajątkowej mającej swój wyraz cierpieniu, bólu poczuciu osamotnienia, które jest typowe i czytelne, a co za tym idzie nie wymaga szerszego komentarza.
  Uwaga: instytucja zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 3 sierpnia 2008 r. W związku z tym przepis art. 446 § 4 k.c. będzie miał zastosowanie tylko w przypadku zgonu następującego po tej dacie.
 2. STOSOWNE ODSZKODOWANIE – świadczenie które najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać  się  jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Zgodnie z linią orzecznictwa, najbliższymi członkami rodziny są: małżonek, dzieci, krewni (brat, siostra), powinowaci (szwagier, synowa), jak również konkubent, lub nawet dziecko konkubenta o ile zmarły pozostawał z nimi w faktycznej bliskości emocjonalnej i związany był z nimi wzajemną bliskością uczuciową, a przede wszystkim łączyły ich więzi w sferze materialnej.

  Przykład 1: Na rzecz siostry zmarłego brata sąd może zasądzić stosowne odszkodowanie, jeżeli zamieszkiwała wspólnie z nim i z ich matką, a brat przyczyniał się do utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego.

  STOSOWNE ODSZKODOWANIE Jest to świadczenie jednorazowe i kompensacyjne. Pogorszenie się sytuacji musi pozostawać w faktycznym związku ze śmiercią poszkodowanego. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej to uszczerbek przejawiający się m. in. w realnym obniżeniu stopy życiowej, utraty wsparcia i pomocy, utrata zdrowia (np. depresja wywołana śmiercią członka rodziny, która prowadzi do alkoholizmu i w konsekwencji do utraty pracy), ale też utrata szansy na pomoc w przyszłości jeśli zmarłym jest  dopiero studiujący syn, co do którego ojciec w podeszłym wieku miał prawo oczekiwać, że pomoże mu na starość.

  ROSZCZENIA W PRZYPADKU ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ (cd)

 3. OSOBY KTÓRE PONIOSŁY KOSZTY LECZENIA I POGRZEBU. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu należy się temu kto te wydatki faktycznie poniósł. Bez znaczenia jest okoliczność czy między zmarłym, a uprawnionym istniała „bliskość”, czy też więzy rodzinne. Obowiązek zwrotu kosztów leczenia dotyczy kosztów celowych i niezbędnych poniesionych przed śmiercią poszkodowanego. Natomiast zwrot kosztów pogrzebu obejmuje przygotowanie pogrzebu, przygotowanie zwłok, transport na cmentarz, zakup kwiatów miejsca na cmentarzu i trumny, inne koszty ceremonii, stypy, postawienie nagrobka, itp.
 4. OSOBY WZGLĘDEM, KTÓREJ CIĄŻYŁ NA ZMARŁYM USTAWOWY OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY, mogą domagać się od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Tak więc osoba domagająca się renty musi należeć do kręgu osób uprawnionych do alimentów od zmarłego oraz pozostawać w niedostatku, lub nie mieć możliwości samodzielnego utrzymania się.

  Przykład 1: Student, po śmierci swojego ojca, jest uprawniony do renty jeśli wykaże, iż był na jego utrzymaniu i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Taką rentę może uzyskiwać przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego, czyli do chwili ukończenia studiów i podjęcia pracy. Małoletnie dziecko jest uprawnione do renty, jeśli pozostający przy życiu rodzic nie jest w stanie dziecka utrzymać

  Przykład 2: Małżonka zmarłego może domagać się renty, która przed śmiercią męża nie pracowała zarobkowo pomimo tego, iż nie jest niezdolna do pracy. Wynika to z bezwzględnego obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami, który nakłada kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 5. INNE OSOBY BLISKIE, KTÓRYM ZMARŁY DOBROWOLNIE STALE DOSTARCZAŁ ŚRODKÓW UTRZYMANIA mają analogiczne uprawnienia jak członkowie rodziny, z tym, że muszą być spełnione dodatkowe warunki. Po pierwsze, zasądzenia renty muszą wymagać zasady współżycia społecznego. Po drugie, zmarły, przed śmiercią musiał dostarczać tym osobom środków utrzymania w sposób dobrowolny i trwały. Inne osoby bliskie to m.in.: wychowanek, konkubent, członek rodziny zastępczej
Zadzwoń! To nic nie kosztuje!

Masz pytania?

Darmowa analiza sprawy przez prawników!

+48 796 468 774

+48 512 496 601

Dowody w sprawie Uwaga! Pamiętaj o dowodach w sprawie.

Prosimy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów itp., kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem.

Bezpłatna analiza sprawy!

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego