Overslaan en naar de inhoud gaan

Wypadki za granicą

WYPADKI ZA GRANICĄ

Czy byłeś lub ktoś z Twoich bliskich uczestnikiem wypadku za granicą? Czy doznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku? Czy otrzymałeś już zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę od Towarzystwa Ubezpieczeń? Czy utraciłeś osobę bliską wskutek wypadku komunikacyjnego, w pracy lub w skutek innego zdarzenia losowego ? Czy Twój pojazd został uszkodzony?

Zadośćuczynienia pieniężnego czyli  świadczenia które poszkodowany, który miał  wypadek zagranicą otrzymuje świadczenie za doznaną krzywdę  na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. (Krzywda, to szkoda niemajątkowa, która polega na cierpieniach fizycznych i psychicznych związanych z uszkodzeniem ciała i zawiązanych z tym uszczerbkiem procentowym na zdrowiu  lub wywołaniem rozstroju zdrowia). Jest to więc ból fizyczny za załamany kręgosłup, złamaną nogę, złamaną rękę, amputację kończyny, uraz czaszkowo-mózgowy, lub  rozpacz, trauma powypadkowa,  poczucie nieprzydatności społecznej, osamotnienia, obniżona samoocena, kompleksy wywołane uszkodzeniem ciała (blizny, konieczność chodzenia o kulach itp.).

Od czego uzależniona jest wysokość przyznanego zadośćuczynienia ?

Wysokość zadośćuczynienia za poniesioną szkodę na osobie uzależniona jest przede wszystkim od wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu, który zostanie określony na podstawie przebytego urazu zarówno fizycznego jak i psychicznego udowodnionego na podstawie kompleksowej dokumentacji medycznej zawierającej szczegółowe dane obrazowe   m.in. tj. diagnostyka usg, tomograf, rentgen, rezonans magnetyczny, oraz wypis ze szpitala, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby, dokumenty z rehabilitacji po wypadku, skierowanie na leczenie do ortopedy, skierowanie na leczenie do neurologa, lub innego specjalisty ( i inne dokumenty medyczny)  . Czasu związanego z leczeniem i rehabilitacją, jak i skutkom zdrowotnym mogącym się pojawić w przyszłości, które są związane ze zdarzeniem.

Dodatkowym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności, które będzie dowodem dotyczącym stanu zdrowia.

Przykład 1: Kwota należnego zadośćuczynienia pieniężnego dla nastoletniej dziewczyny w przypadku blizny na twarzy powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego będzie zdecydowanie wyższa niż w przypadku analogicznego oszpecenia twarzy u mężczyzny w podeszłym wieku.

 1. Zwrotu wszelkich poniesionych kosztów związanych z wypadkiem (koszty leczenia i rehabilitacji,  koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub protez, koszty zakupu lekarstw, koszty związane z adaptacją mieszkania na potrzeby osoby poszkodowanej, koszty transportu osoby poszkodowanej oraz opiekuna, wszystkie koszty związane z koniecznością lepszego odżywiania się osoby poszkodowanej, koszty opieki nad poszkodowanym, koszty odwiedzin osób bliskich, koszty samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zawodu, itp.),

 2. Zwrotu utraconych korzyści a głównie w praktyce mowa jest o utraconych zarobkach, ponieważ naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Chodzi tu np.
  - o zwrot utraconego zarobku.

  Przykład 1: Osoba poszkodowana miała w momencie wypadku zakontraktowaną pracę za granicą. Na skutek odniesionych obrażeń wyjazd stał się niemożliwy. Należy jej się równowartość kwoty jaką przywiozłaby z kontraktu.

  Przykład 2: Instruktor aerobiku na skutek wypadku złamał nogę. Regularnie przed wypadkiem prowadził treningi 3 razy w tygodniu, za co otrzymywał 50 zł za każdy trening. Leczenie i rehabilitacja trwały 20 tygodni. Należy mu się 3.000 zł.

  Uwaga: Zwrot utraconych korzyści dotyczy tylko krótszych okresów niepełnosprawności i udokumentowanych możliwości zarobkowych.

 3. Kwoty  potrzebnej na zrobienie opłaty dotyczącej  przygotowania do innego zawodu, jeśłi Poszkodowany, który stał się inwalidą

  Przykład: Listonosz, na skutek wypadku komunikacyjnego porusza się na wózku inwalidzkim. Szansę na dalszą aktywność zawodową daje mu ukończenie kursu z zakresu sprzedaży produktów bankowych i świadczenia pracy w formie telepracy. W takiej sytuacji może żądać równowartości opłaty za kurs.

 4. Renty - może żądać Poszkodowany,  jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. W pierwszym przypadku zobowiązany ( Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy wypadku lub podmiot zobowiązany do naprawienia szkody ) powinien wyrównać uszczerbek równy różnicy pomiędzy hipotetycznymi dochodami, które uzyskiwałby poszkodowany gdyby mu szkody nie wyrządzono, a dochodami które otrzymuje po. Natomiast w drugim przypadku będzie to renta mająca na celu zwrot kosztów utrzymania powstałych w następstwie zdarzenia, które wywołało szkodę. Mamy tu więc do czynienia z rentą wyrównawczą.

  Przykład 1: Poszkodowany – przedstawiciel medyczny, po wypadku może wykonywać tylko pracę biurową, niewymagającą wysiłku fizycznego. W związku z tym jego realne zarobki zmalały o połowę.

  Przykład 2: Nastolatek, czynnie uprawiający piłkę nożną, odnoszący sukcesy i dobrze rokujący na przyszłość w tej dyscyplinie, na skutek urazu kolana nie może kontynuować kariery.

  Przykład 3: Poszkodowany w wypadku doznał obrażeń wewnętrznych, w związku z czym musi stosować specjalną dietę, która wiąże się z wysokimi kosztami. Jeśli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

  Uwaga:Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich utracił  osobę bliską w skutek wypadku  za granicą na terenie np. Holandii, Niemiec, Belgii, Słowacji, Czech, Francji, Węgier, Hiszpanii, Włoch, lub miałeś  wypadek na terenie innego kraju Europy możesz dochodzić :
 1. ZADOŚĆUCZYNIENIE za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny to nic innego jak kompensacja szkody niemajątkowej mającej swój wyraz cierpieniu, bólu poczuciu osamotnienia, które jest typowe i czytelne, a co za tym idzie nie wymaga szerszego komentarza.

  Uwaga: instytucja zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej funkcjonuje nie tylko w  polskim porządku prawnym , ale też na terenie innych krajów.

 2. STOSOWNE ODSZKODOWANIE – świadczenie, które najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać  się  jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Najbliższymi członkami rodziny są: małżonek, dzieci, krewni (brat, siostra), powinowaci (szwagier, synowa), jak również konkubent, lub nawet dziecko konkubenta o ile zmarły pozostawał z nimi w faktycznej bliskości emocjonalnej  i związany był z nimi wzajemną bliskością uczuciową, a przede wszystkim łączyły ich więzi w sferze materialnej  ( np. alimenty lub przekazywanie świadczeń na utrzymanie )

  Przykład 1: Na rzecz siostry zmarłego brata może być przyznane odszkodowanie, jeżeli zamieszkiwała wspólnie z nim i z ich matką, a brat przyczyniał się do utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego.

  STOSOWNE ODSZKODOWANIE Jest to świadczenie jednorazowe i kompensacyjne. Pogorszenie się sytuacji musi pozostawać w faktycznym związku ze śmiercią poszkodowanego. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej to uszczerbek przejawiający się m. in. w realnym obniżeniu stopy życiowej, utraty wsparcia i pomocy, utrata zdrowia (np. depresja wywołana śmiercią członka rodziny, która prowadzi do alkoholizmu i w konsekwencji do utraty pracy), ale też utrata szansy na pomoc w przyszłości jeśli zmarłym jest  dopiero studiujący syn, co do którego ojciec w podeszłym wieku miał prawo oczekiwać, że pomoże mu na starość.

  ROSZCZENIA W PRZYPADKU ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

 3. OSOBY KTÓRE PONIOSŁY KOSZTY LECZENIA I POGRZEBU. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu należy się temu kto te wydatki faktycznie poniósł. Bez znaczenia jest okoliczność czy między zmarłym, a uprawnionym istniała „bliskość”, czy też więzy rodzinne. Obowiązek zwrotu kosztów leczenia dotyczy kosztów celowych i niezbędnych poniesionych przed śmiercią poszkodowanego. Natomiast zwrot kosztów pogrzebu obejmuje przygotowanie pogrzebu, przygotowanie zwłok, transport na cmentarz, zakup kwiatów miejsca na cmentarzu i trumny, inne koszty ceremonii, stypy, postawienie nagrobka, itp.

 4. OSOBY WZGLĘDEM, KTÓREJ CIĄŻYŁ NA ZMARŁYM USTAWOWY OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY, mogą domagać się od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Tak więc osoba domagająca się renty musi należeć do kręgu osób uprawnionych do alimentów od zmarłego oraz pozostawać w niedostatku, lub nie mieć możliwości samodzielnego utrzymania się.

  Przykład 1: Student, po śmierci swojego ojca, jest uprawniony do renty jeśli wykaże, iż był na jego utrzymaniu i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Taką rentę może uzyskiwać przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego, czyli do chwili ukończenia studiów i podjęcia pracy. Małoletnie dziecko jest uprawnione do renty, jeśli pozostający przy życiu rodzic nie jest w stanie dziecka utrzymać

  Przykład 2: Małżonka zmarłego może domagać się renty, która przed śmiercią męża nie pracowała zarobkowo pomimo tego, iż nie jest niezdolna do pracy. Wynika to z bezwzględnego obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami, który nakłada kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 5. INNE OSOBY BLISKIE, KTÓRYM ZMARŁY DOBROWOLNIE STALE DOSTARCZAŁ ŚRODKÓW UTRZYMANIA mają analogiczne uprawnienia jak członkowie rodziny, z tym, że muszą być spełnione dodatkowe warunki. Po pierwsze, zasądzenia renty muszą wymagać zasady współżycia społecznego. Po drugie, zmarły, przed śmiercią musiał dostarczać tym osobom środków utrzymania w sposób dobrowolny i trwały. Inne osoby bliskie to m.in.: wychowanek, konkubent, członek rodziny zastępczej
Zadzwoń! To nic nie kosztuje!

Masz pytania?

Darmowa analiza sprawy przez prawników!

+48 796 468 774

+48 512 496 601

Dowody w sprawie Uwaga! Prosimy pamiętać o dowodach w sprawie

Prosimy pamiętać o gromadzeniu wszelkich dowodów (dokumentów, danych, zdjęć, informacji), w szczególności: danych sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, nr polisy ubezpieczeniowej), danych i zeznań świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), notatek policyjnych, dokumentacji medycznej, dokumentacji z zakładów ubezpieczeniowych, sądów, urzędów itp., kosztów (rachunki i faktury wystawione na osobę poszkodowaną), materiałów dokumentujących straty związane z wypadkiem.

Bezpłatna analiza sprawy!

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego