Przewidziany przez prawo sposób naprawienia szkody niemajątkowej