A B D F J K L N O P R S T W Z
Pa Pi Po

Państwowa Inspekcja Pracy

Organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 589) Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy […]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje się aktywizacją zawodową oraz rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)

Pielęgniarka

Osoba wykonująca samodzielny zawód medyczny poprzez sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem.

Polisa ubezpieczeniowa

Dokument wystawiany przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Postępowanie cywilne

Postępowanie, w którym rozpatruje się sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy na mocy ustaw szczególnych. Przebieg postępowania cywilnego reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

Postępowanie karne

Postępowanie mające na celu wykrycie sprawcy czynu zabronionego a następnie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Przebieg postępowania karnego reguluje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555)

Postepowanie na policji

Udział policji jest obowiązkowy jeśli w zdarzeniu zostali poszkodowani ludzie. Policja sporządza notatkę ze zdarzenia, wykonuje dokumentację powypadkową i zbiera dane świadków w celu ustalenia przebiegu zdarzenie oraz jego sprawcy.

Postępowanie w prokuraturze

Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze lub nadzoruje postępowania prowadzone przez policję. Decyduje o czynnościach mających istotne znaczenie dla sprawy a po ich zakończeniu sporządza akt oskarżenia i kieruje go do sądu. Dopóki sprawa znajduje się w prokuraturze pokrzywdzony ma dostęp do zgromadzonych w sprawie dokumentów.

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ administracji publicznej podejmujący decyzję o stwierdzenie niepełnosprawności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426).