Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organ administracji publicznej podejmujący decyzję o stwierdzenie niepełnosprawności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426).