Postępowanie cywilne

Postępowanie, w którym rozpatruje się sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy na mocy ustaw szczególnych. Przebieg postępowania cywilnego reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

Postępowanie karne

Postępowanie mające na celu wykrycie sprawcy czynu zabronionego a następnie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Przebieg postępowania karnego reguluje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555)

Postepowanie na policji

Udział policji jest obowiązkowy jeśli w zdarzeniu zostali poszkodowani ludzie. Policja sporządza notatkę ze zdarzenia, wykonuje dokumentację powypadkową i zbiera dane świadków w celu ustalenia przebiegu zdarzenie oraz jego sprawcy.

Postępowanie w prokuraturze

Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze lub nadzoruje postępowania prowadzone przez policję. Decyduje o czynnościach mających istotne znaczenie dla sprawy a po ich zakończeniu sporządza akt oskarżenia i kieruje go do sądu. Dopóki sprawa znajduje się w prokuraturze pokrzywdzony ma dostęp do zgromadzonych w sprawie dokumentów.