Koszty sądowe

Zgodnie z artykułem 98 KPC są to koszty niezbędne do dochodzenia praw i celowej obrony, jakie strona przegrywająca zobowiązane jest zwrócić stronie wygrywającej na jej żądanie. Podstawa prawna: art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)