Kodeks cywilny

Ustawa definiująca instytucje oraz pojęcia prawa cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Kodeks karny

Ustawa regulująca zasady odpowiedzialności karnej. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553)

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa zawierająca procesowe prawo cywilne regulująca postępowanie przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)

Kodeks postępowania karnego

Ustawa regulująca zasady postępowania karnego mającego na celu znalezienie i ukaranie winnych popełnienia przestępstwa. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555)

Kodeks prac

Ustawa regulująca prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)

Kodeks wykroczeń

Ustawa określająca zasady odpowiedzialności za wykroczenia. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019 poz. 821)