Postępowanie, w którym rozpatruje się sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy na mocy ustaw szczególnych. Przebieg postępowania cywilnego reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)