Świadczenie należne poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od jej sprawcy.