Skip to main content

Pojęcia

Zadośćuczynienie

Przewidziany przez prawo sposób naprawienia szkody niemajątkowej

Odszkodowanie

Świadczenie należne poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od jej sprawcy.

Renta

Okresowe świadczenie pieniężne przyznawane poszkodowanemu w określonych sytuacjach.

Zasiłek pogrzebowy

Zwrot kosztów pogrzebu (do określonej kwoty) przyznawany przez ZUS lub KRUS.

Postepowanie na policji

Udział policji jest obowiązkowy jeśli w zdarzeniu zostali poszkodowani ludzie. Policja sporządza notatkę ze zdarzenia, wykonuje dokumentację powypadkową i zbiera dane świadków w celu ustalenia przebiegu zdarzenie oraz jego sprawcy.

Postępowanie w prokuraturze

Prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze lub nadzoruje postępowania prowadzone przez policję. Decyduje o czynnościach mających istotne znaczenie dla sprawy a po ich zakończeniu sporządza akt oskarżenia i kieruje go do sądu. Dopóki sprawa znajduje się w prokuraturze pokrzywdzony ma dostęp do zgromadzonych w sprawie dokumentów.

SĄD CYWILNY

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpatrywane są przez Wydziały cywilne sądów powszechnych rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 poz. 5)

POSTEPOWANIE CYWILNE

Postępowanie, w którym rozpatruje się sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy na mocy ustaw szczególnych. Przebieg postępowania cywilnego reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

SĄD KARNY

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpatrywane są przez Wydziały karne sądów powszechnych rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz Izbę Karną Sądu Najwyższego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 poz. 5)

POSTĘPOWANIE KARNE

Postępowanie mające na celu wykrycie sprawcy czynu zabronionego a następnie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Przebieg postępowania karnego reguluje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555)

Kancelaria Lesta – na rynku odszkodowań od 2006 roku.

pomaga w uzyskaniu wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i wskutek błędu medycznego