Co to jest odszkodowanie i komu przysługuje?

Share on facebook
Share on twitter

Rekompensata wydatków i utraconych korzyści przysługuje poszkodowanemu za szkodę, za którą ponosi odpowiedzialność osoba fizyczna lub prawna. Odszkodowanie to świadczenie pieniężne o równowartości poniesionej szkody majątkowej. Może być to również pokrycie kosztów zakupu leków, rachunków za leczenie, sprzęt rehabilitacyjny lub utraconych zarobków ze względu na pobyt na zwolnieniu lekarskim. Jego celem jest zwykle naprawa uszczerbku majątkowego.

Szkoda

Podstawowym pojęciem powiązanym z kwestią odszkodowania jest szkoda. Można ją określić jako uszczerbek, który dotknął naszych prawnie chronionych interesów lub dóbr:

  • majątkowych, gdy naruszone zostają dobra i interesy majątkowe osoby poszkodowanej,
  • niemajątkowych. gdy naruszone zostało zdrowie.


Odszkodowanie lub zadośćuczynienie na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego przysługuje osobie poszkodowanej od 
osoby, która jest odpowiedzialna za jej wyrządzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza ma zastosowanie, gdy:

  • szkodę wyrządzono umyślnie lub nieumyślnie,
  • zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem, które spowodowało szkodę a szkodą,
  • według przepisów prawa sprawca ma obowiązek naprawy szkody
Rekompensata szkód

Głównym zadaniem odszkodowania jest dopełnienie funkcji kompensacyjnej. Oznacza to, że uszczerbek majątkowy ma zostać wyrównany, a wysokość kwoty rekompensaty powinna być adekwatna do wysokości poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku. Celem wynagrodzenia krzywdy jest albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata jej równowartości.

Rodzaje rekompensaty

 Do najczęściej spotykanych należą odszkodowania:

  • OC – obowiązek naprawy szkody, którą poniosła osoba trzecia przejmuje ubezpieczyciel,
  • z tytułu auto casco – rekompensuje szkodę częściową lub całkowitą pojazdu lub wynikającą z kradzieży,
  • z ubezpieczenia na życie – otrzymują je osoby z rodziny zmarłego, jeśli posiadała ten typ ubezpieczenia,
  • wypłacane przez Skarb Państwa – otrzymuje je poszkodowany, jeśli przed sądem wykaże błędy, zaniedbania czy nadużycia urzędników państwowych, których działanie przyniosło szkodę jednostce, organizacji czy przedsiębiorstwu,
  • od banku – poszkodowany ma do niego prawo, gdy bank celowo nie doinformował go lub zastosował niezgodne z prawem zapisy umowy, by zadziałać na jego szkodę.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj, na zakończenie sprawy,  już dzisiaj zwróć się do nas. 

Wyślij zapytanie